Posted on

ОТВОРЕН ПОВИК за доделување 40 (четириесет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ од САД за редовни студенти

ОТВОРЕН ПОВИК

за доделување 40 (четириесет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ од САД за редовни студенти запишани на прв циклус на студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во учебната 2024/2025 година

Повикот е отворен до 20 август 2024 година

Фондацијата „Атанас Близнакоф“ од САД, Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„ во Скопје и Фондацијата МК2025 објавуваат повик за доделување 40 (четириесет) стипендии за студентска извонредност за редовни студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2024/2025 година.

Општи услови за кандидатите

Право да конкурираат имаат ученици/апликанти кои:

 • Се запишуваат за редовни стиденти во прва година на студии (прв циклус на студии) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;
 • Завршиле средно образование со постигнат просечен успех од најмалку 4.0;
 • Не се корисници на стипендии од други институции, организации и фирми;
 • Чиј вкупен бруто приход на семејството (родители/старатели и кандидатот) за 2023 година по сите основи не надминува 800.000 денари;  
 • Се државјани на Република Северна Македонија.

Висина на стипендијата

Висината на стипендијата изнесува 2.500,00 (две илјади и петстотини) американски долари годишно и се исплатува еднаш годишна на почетокот на студиската година, најчесто октомври.

Исплатата на стипендијата е во денарска противвредност.

Потребни документи за аплицирање

Потребни документи за аплицирање за стипендија се:

 • Уверение за државјанство на Република Северна Македонија издадено од Министерството за внатрешни работи;
 • Релевантни документи за приказ на годишен (бруто) финансиски приход во семејството односно Уверение/потврда од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за 2023 година за двајцата родители/старатели на кандидатот, поединечно и за самиот кандидат;
 • Документи за успех во средно образование односно Сведителства од 1 до 4 година;
 • Документ за положена државна матура;
 • Биографија на македонски јазик (CV Europass или друга слична форма);
 • Есеј на македонски јазик (најмногу 500 збора);
 • Препорака од наставник, директор или друго лице вклучено во претходното образование на кандидатот;
 • Дипломи и потврди за освоени награди на меѓународни, државни, регионални и општински натпревари (освоени во последните три години) (не е задолжително).

Важно: Детални инструкции и појаснување за потребната документација за стипендии за талентирани студенти на Фондацијата „Атанас Близнакоф„ за академската 2024/2025 година се достапни на платформата за E-scholaship (долниот лев агол кај самиот повик).

При аплицирање, кандидатот потврдува дека:

 • не е корисник на друга стипендија која е повисока од 6,000 ден;
 • доставените документи и податоци се вистинити;
 • се согласува на обработка и користење на сопствените лични податоци и податоците од неговото потесно семејство за цели на стипендијата.

Рангирање на кандидатите

Рангирањето на кандидатите се врши врз основа на три групи на критериуми. Максималниот број на освоени бодови е 100, од кои:

 • За материјална состојба на кандидатот се добиваат најмногу 45 бодови;
 • За успех остварен во претходното средно образование односно просечен успех од средно образование (1-4 година) и од државната матура; кандидатот добива најмногу 30 бодови;
 • За достигнувања и мотивација за личен и професионален развој се добиваат најмногу 25 бодови.

Начин на аплицирање

Документите се доставуваат на E-scholarships платформата на Македонија2025 (https://e-scholarship.macedonia2025.com/#/home). Апликацијата се пополнува електронски, и тоа преку обврзувачко креирање на кориснички профил и прикачување на бараната документација на македонски јазик.  

Процесот на апликацирање и административна проверка е спроведуван од страна на Фондацијата МК 2025.  

Краен рок за аплицирање на повикот е 20 (дваесети) август 2024 година (23:59).

Процес на селекција

По завршување на процесот на административна проверка, апликациите ги разгледува Комисија за избор на стипендисти составена од истакнати членови и партнери на Фондацијата „Атанас Близнакоф“ од САД, Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„ во Скопје и Фондацијата МК2025.

Комисијата за избор на стипендисти го задржува правото да повика дел од кандидатите на дополнително интервју пред да се донесе финалната одлука и избор.

Сите апликанти ќе биде известени за извршениот избор и одлука за доделување на стипендии најдоцна до септември 2024 година по електронски пат.

Списокот со избрани кандидати ќе биде објавен на интернет страницата на Фондацијата МК2025 и на останатите партнер организации.

Добитници на стипендија за корисник на стипендија ќе потпишат Договор за стипендија, кое ќе се спроведува со Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„ во Скопје.

Правото на користење на стипендија

Правото на користење на стипендија започнува откако кандидатот ќе достави потврда за редовен студент запишан во прва година на интегрирани академски студии на некој од факултетите при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Правото на користење на стипендијата трае додека се исполнуваат условите за редовно напредување во студиите и успех, заклучно со завршувањето на студиите.

Правата и обврските на добитниците на стипендијата ќе се утврдат со Договор за стипендирање кој го склучуваат студентот/студентката и Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„ во Скопје.

Стипендијата ќе се продолжува годишно под услов, начин и постапка утврдени во Договорот за доделување на стипендијата.

Стипендистите се должни да доставуваат годишни извештаи за своите достигнувања, како би покажале посветеност и отченост во својот личен и професионален развој, во рамки на стипендијата, како и да споделат лично искуство поврзано со стипендијата. Ги очекуваме Вашите апликации!

Posted on

Отворен повик – Програма за развој на микро, мали и средни компании поддржана од Фондацијата Битов и Catalyste+ Канада

За програмата

Програмата им овозможува на македонските компании да бидат советувани и поддржани од искусни канадски консултанти со богато искуство и врвни достигнувања. Консултантите ќе работат на конкретните предизвици со кои се соочуваат македонските компании, придонесувајќи кон побрз раст, повисока конкурентиност и интеранционализација на компаниите.

Секоја компанија ќе биде поврзана со консултант чија експертиза и искуство одговараат на потребите на компанијата. Консултантите ќе ги пренесат најдобрите бизнис алатки, процеси и системи за подобрување на организациските, производствените, аналитичките и маркетиншките процеси на компаниите, преку обуки и менторства, во времетраење од 2 недели. Главните сектори кои ги опфаќаат консултантите вклучуваат: финансии, туризам и угостителство, агро-бизнис, ИКТ, менаџмент на природни ресурси, обновливи извори на енергија, прехранбена индустрија итн, иако програмата не исклучува ниту еден сектор.

Програмата е основана во соработка со Catalyste+  (поранешна СЕЅО SACO) канадска организација со 50 годишнo искуство во областа на меѓународниот економски развој. Организацијата работи на развој на приватниот сектор и на зацврстување на структурите кои ги поттикнуваат економските и општествените промени на локално, национално и меѓународно ниво.

Што обезбедува Македонија2025?

Во склоп на програмата, Македонија2025 ги покрива сите консултантски трошоци.  Исто така, организацијата спроведува евалуација на апликациите, водење на целиот процес на селекција, закажување интервјуа со интернационална комисија и претставници од Catalyste+.

Што треба да обезбеди компанијата?

Претставници на организацијата континуирано ја следат соработката помеѓу консултантите и компаниите. Компаниите треба да обезбедат:

     • Лице од компанијата кое ќе биде постојано достапно на консултантот, најтесно ќе соработува со него за време на посетата и има добро познавање на англиски јазик

     • Сместување и трошоци за храна во текот на целиот престој на консултантот

     • Локални патни трошоци за консултантот (доколку е потребно)

Кој може да се пријави?

Програмата е наменета за микро, мали и средни компании* кои ги исполнуваат следните услови:

     • Минимум една година од постоење на компанијата;

     • Сопственик и управител на компанијата е македонски државјанин и жител;

     • Лице од компанијата кое ќе биде постојано достапно на консултантот, најтесно ќе соработува со него за време на посетата и има добро познавање на англиски јазик;

     • Високо ниво на посветеност од страна на менаџментот на компанијата;

     • Во добра финансиска состојба (има можност за спроведување на промените и препораките од консултантот);

     • Ги исполнуваат критериумите за микро, мали и средни компании.

*Предност ќе имаат компании кои се извозно ориентирани и нудат иновативни решенија.

Компании кои досега учествуваа на програмата

Како да се пријавите?

Потребно е да испратите:

     • Пополнета апликација на англиски јазик, која може да ја симнете тука;

     • Краток опис на вашата компанија, како и за тоа зошто ви е потребен консултант (на англиски јазик);

     • Дополнителни документи, брошури или каталози за компанијата се добредојдени.

Сите заинтересирани компании, документите треба да ги достават до Координаторот на програмата, Бојана Киселоски, на следната адреса – bojana@macedonia2025.com

Крајниот рок за доставување на апликациите е 31.07.2024 год.

Доколку имате дополнителни прашања, Ве молиме контактирајте нè на bojana@macedonia2025.com.

Posted on

Фондација МК2025: Отворен повик за стипендирање на десет (10) средношколци “Таленти денес – лидери утре„

Повикот е отворен до 15.07.2024 год

Фондацијата МК2025 го објавува повикот за прием на апликации во склоп на Фондот за поддршка на талентирани средношколци “Таленти денес – лидери утре„ за тековната 2024/2025 година.

По успешноста на пилот-проектот за стипендии во 2019/2020 година, Фондацијата МК2025 обезбедува средства за финансиска поддршка на талентирани млади од Македонија. Преку овој фонд, и оваа година ќе стипендираме 10 млади таленти. Поддршката за секој/а стипендист/ка изнесува 60.000 (шеесет илјади) МКД, исплатени во10 (десет) еднакви месечни износи на годишно ниво. Стипендиите ќе се доделуваат само за месеците во кои се одвива настава (почнувајќи од септември 2024 до јуни 2025г.).

Критериуми за аплицирање

 • Средношколци (од прва до трета година) на редовни студии во државни средни училишта;
 • Средношколци со успех над 4.70;
 • Добитници на награди или учесници на државни и/или меѓународни натпревари во областа на природни и општествени науки, компјутерско програмирање и друго, при што предност ќе имаат кандидати од областите STEM;
 • Кандидати-ученици кои доаѓаат од социјално ранливи семејства со вкупен финансиски приход (бруто) во семејството до 800.000 МКД годишно.

Корисниците на стипендија за 2023/2024 година потребно е повторно да аплицираат на отворениот повик за стипендии.

Начин на аплицирање

Документите се доставуваат на E-scholarships платформата на Македонија2025.

За да аплицирате, потребно е да ги прикачите следните документи на македонски јазик.

 • Биографија (CV Europass или друга слична форма);
 • Потврда за редовен ученик/чка и потврда за успех (просечна оценка) во последните три завршени училишни години;
 • Дипломи од награди од државни и/или меѓународни натпревари во различни дисциплини (не постари од 3 години);
 • Мотивационо писмо во кое се посочува зошто е потребна поддршката (задолжително во мотивационото писмо да се наведе дали кандидатот/ката е корисник на друга стипендија);
 • Релевантни документи за приказ на годишен (бруто) финансиски приход во семејствотоодносно Уверение од Управата за јавни приходи за остварени приходи по разни основи (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за последната календарска година пред аплицирање за родителите/старатели на кандидатот, поединечно и за самиот кандидат;
 • Најмалку 1 препораки од професори/релевантни институции или индивидуи вклучени во образование на кандидатот.

Важно: Детални инструкции и појаснување за потребната документација за стипендии за Фондот за поддршка на талентирани средношколци “Таленти денес – лидери утре„ се достапни на платформата за е-стипендии (долниот лев агол).

Покрај редовната стипендија, Фондот ќе се потруди да поддржи и обезбеди менторство и обуки за личен и професионален развој на кандидатите, пракси во истакнати македонски компании, и слични активности/поддршка кои ќе бидат во интерес на професионалениот развој на корисниците. Стипендистите ќе бидат поканети на годишните настани и активности во организација на Фондацијата МК2025.

Крајниот рок за испраќање на документите е 25.07.2024 год. (повикот се затвора во 23:59 часот). За валидни пријави се сметаат само оние апликанти кои аплицирале електронски на платформата E-scholarships/macedonia2025.

Процес на селекција

Административната селекција се врши од страна на Фондацијата МК2025.

Откако ќе заврши процесот на административна селекција, апликациите ќе ги разгледува Комисија составена од истакнати членови и партнери на Фондацијата МК2025. Избраните кандидати кои ги исполнуваат сите горенаведени услови и критериуми ќе бидат контактирани најдоцна до средина на август 2024 година. Пред да се донесат финалните одлуки, можно е дел од кандидатите да бидат повикани на дополнително интервју.

Дополнителни напомени

По завршување на процесот на селекција, избраните стипендисти потпишуваат Договор за донација, каде се дефинирани сите услови и правила за користење на стипендијата. За лицата под 18 години, договорот се потпишува во присуство на родител/старател на лицето корисник.

По изборот, стипендистите се должни да доставуваат квартални извештаи за своите достигнувања, како би покажале посветеност и отченост во својот личен и професионален развој, во рамки на стипендијата.

 АПЛИЦИРАЈ  

Ги очекуваме Вашите апликации! Фондацијата МК2025

Posted on

Open Call for Scholarships for Executive Education Program in Canada 2024

Call for applications closed on: April 20th, 2024

Macedonia2025 is thrilled to announce an open call for 4 scholarships for its Executive Education Program in Canada offering Leadership and Strategic Execution Programs in collaboration with the Smith School of Business, Queen’s University in Kingston, Canada.

General information about the Program

The Macedonia2025 Executive Education Program in Canada offers talented Macedonian executives a comprehensive North American experience, featuring access to top executive education courses and genuine business exposure in North American companies.

The program aims to actively and continuously support talented young professionals in the country to realize their full personal and leadership potential by increasing the participant’s competencies and performance in a continuously changing global business environment. It also offers a unique networking opportunity that can help export-oriented companies promote their products and services to the global markets.

Smith School of Business at Queen’s University is one of Canada’s leading business schools, renowned for its excellence in management education and research. Accredited by AACSB International, it offers a range of undergraduate, graduate, and executive programs tailored to meet diverse professional needs. With a focus on a global perspective, state-of-the-art facilities, and a strong alumni network, the Smith School of Business prepares students and executives to thrive in today’s dynamic business landscape, making impactful contributions to their fields and communities.

Application Criteria

The target participants for this program are top Macedonian executives, high-level managers and proven entrepreneurs at companies located in Macedonia who plan to develop their professional careers in Macedonia and to contribute towards the economic development of the country and who are fulfilling the following application criteria:


• Have at least 5 years of relevant experience in a managerial position
• Are willing to give back to the community and mentor younger professionals
• Have possibilities for company expansion, growth within the company, and sharing knowledge within the company
• Are preferably, representatives of an export-oriented company
• Are eager to learn, upgrade skills, and implement the knowledge within the company
• Have excellent proficiency in the English language
• Can adapt to working with international teams
• Adaptability to international teamwork
• Candidates without prior exposure to foreign education programs and female candidates will be given preference

Program Structure

Participants in the Macedonia2025 scholarship program will experience a comprehensive and enriching executive education module designed to enhance leadership skills and strategic execution capabilities.

The program structure includes:

Duration and Timing: Participants can engage in one executive education module, spanning 5 working days, offered either in May/June 2024 or Nov/Dec 2024.

Financial Coverage: Macedonia2025 covers partly cost of the enrollment, tuition, and administrative fees associated with the selected executive program, while the participant is expected to participate with 2500 EUR (this amount may vary due to changes in the program fee)

Travel and Accommodation: Participants are responsible for covering co-share of enrollment fees, financing their travel, visa expenditures, and accommodation expenses outside of the ones during the course.

Internship/Job Shadowing: Participants have the option to undertake internship or job shadowing activities within a Canadian company, tailored to their industry and background. Internship/ job shadowing is not guaranteed.

Networking Opportunities: Participants will have the unique opportunity to network with Macedonia2025 members and supporters residing in Canada at an exclusive event hosted by Macedonia2025 members.

Offered Executive Courses:
Leadership: https://smith.queensu.ca/executiveeducation/programs/leadership.php
Strategic Execution: https://smith.queensu.ca/executiveeducation/programs/strategic-execution.php

Executive Course Selection: Applicants can choose one executive course from the list of proposed options.

Duration of Stay: Each participant is encouraged to consider staying in Canada for at least two to three weeks, depending on the duration of the secured internship/job shadowing.

Facilities Provided by Macedonia2025

Selected candidates will benefit from various services provided by Macedonia2025, including:


• Interview scheduling with Selection committee members
• Confirmation letter for visa application
• Enrollment in the chosen program
• Assistance during the program in Canada
• Support in finding a job shadowing company (not guaranteed)
• Networking events with Macedonia2025 members
• Co-sharing cost of the scholarship fee (Program costs CAD 11,000 (excluding tax))

Obligations of Applicants/Companies

Applicants or their respective companies are required to:


• Co-sharing cost of the scholarship fee in the amount of 2.500 Eur (this amount may vary due to changes in the program fee)
• Personally handle visa applications and related documents
• Cover all travel expenses
• Bear accommodation and other additional expenses not covered by the scholarship
• Consider daily living costs ranging from CAD 50 – to CAD 70

How to Apply

To apply, you will need to fill-in the APPLICATION ASSESSMENT FORM, and attach the required documents within. At the end of the process, you should have submitted:

 1. Completed Application Assessment Form;
 2. CV in English (Europass or similar format) (professional resume);
 3. High-resolution Photo;

Selection Process

The selection process will be as follows:
• Open Call announced on March 14th, 2024
• Application deadline: April 20th, 2024
• Evaluation by an independent selection committee
• Shortlisted candidates invited for interview
• Selection based on industry diversity, educational background, achievements, and gender diversity

Location and Accommodation

Programs take place at designated locations: Kington, while the job-shadowing part will be most probably executed in Toronto.
Bear accommodation arrangements and other additional expenses not covered by the scholarship are the responsibility of the candidates.

Important Notices

Scholarship recipients must sign a framework agreement with Macedonia2025, outlining areas of contribution to the organization or the country.

Recipients are required to provide photos and testimonials after completing the program for promotional purposes of the Program.

Alumni are expected to maintain close relations with Macedonia2025, participate in events, and contribute to the organization’s mission.

Don’t miss this extraordinary opportunity to enhance your leadership skills and strategic execution capabilities.

Apply now and be part of Macedonia2025’s mission to drive economic growth and development in our country.

Posted on

OPEN CALL FOR SCHOLARSHIPS FOR ZAFIROVSKI EXECUTIVE EDUCATION PROGRAM 2024

Call for applications closed on: April 1st, 2024

Macedonia2025 announces the 2024 Open Call for the Zafirovski Executive Education Program, which provides scholarships to the globally renowned Kellogg School of Management.

Since 2017, the Zafirovski Executive Education Program of Macedonia2025 has provided scholarships for Macedonian business leaders to the globally renowned Kellogg Executive Development Program. The program aims to enhance the competencies and performance of Macedonian business leaders and contribute to the further development of the Macedonian economy and society. 

Our partner in this Program is the Kellogg School of Management, since 1908, has been pioneering the transformation of business education. With a global reach, Kellogg boasts a vibrant community of faculty, staff, students, and alumni who influence business practices worldwide.  Kellogg brings a blend of theory and practice to its rigorous academic experience, creating a dynamic learning environment. Learn more about the Kellogg School of Management experience HERE

The Robin and Mike Zafirovski Foundation, along with the Kellogg School of Management, provides crucial support to the Zafirovski Executive Education Program. Our organization, alongside the Macedonian business community, deeply appreciates their unwavering dedication to elevating the development of the country’s next generation of 100 business leaders. By investing in the growth of these leaders, we aim for them to become catalysts for progress within Macedonian society, thereby contributing to the fortification of our nation.

The Zafirovski Executive Education Program offers scholarships for Kellogg’s Executive Development Program (EDP) (available posts for the October/November session)

Kellogg’s Executive Development Program (EDP) trains high-performing managers to become successful leaders. They can learn what it takes to guide organizations through uncertainty and disruption, from general management fundamentals to topics at the forefront of modern strategy. It’s how to anticipate what’s ahead and respond with confidence. To meet the highest expectations, in their next role and everyone after. To be a lasting leader. Kellogg EDP provides the most comprehensive general management overview. It’s a unique balance of business school essentials and emerging topics – from digital transformation to design thinking. The curriculum extends beyond the fundamentals to prepare future leaders for the challenges ahead. This intensive program focuses on a highly immersive and supportive learning environment that emphasizes the foundational business skills needed by general managers to understand and lead the workforce. in which business operates, the key functional areas of management, the development, and implementation of corporate and business strategy, and the promotion of organizational learning. With a finger on the pulse of business, Kellogg ensures the curriculum keeps pace with the ever-evolving challenges and complexity of executive leadership.

Program details:

 • The program comprises in-person sessions of the Kellogg Executive Development Program (EDP), delivered by the Kellogg School of Management at Northwestern University, USA; 
 • Each participant is required to prepare and present an individual capstone project addressing a specific business challenge in Macedonia, as well as contribute to a group capstone project – facilitating elevation in Macedonia2025 work;
 • Participants contribute a fee of USD 10,000, covering lodging and most meals (due to potential changes in the program fee, there may be adjustments to this amount); 
 • Total program value of approximately USD 37,350 per participant;
 • Additionally, participants are responsible for covering their transportation and visa expenses.

The program offers comprehensive Leadership Accelerator Opportunities, including mentoring, networking, experiential learning, recognition, and benefits through Kellogg Alumni Status, along with ongoing support.

Macedonia2025 requirement

Each participant should: i) prepare and present an individual capstone project for a specific business/challenge in Macedonia and ii) actively contribute to the preparation and presentation of a group capstone project for the betterment of the Macedonia2025 program/activity of choice.

Target participants: 

 • Who is currently a high-performing mid-level or a senior management executive, a functional senior leader on a path to becoming a general manager;
 • At least 10 years of professional experience;
 • Functional senior leaders who must interface with other functional areas outside of their expertise;
 • Principals of small and medium-sized firms, and entrepreneurs or owners of small companies with growth potential;
 • Who understands that merely focusing on a skills-based change does not lead to sustained professional growth
 • Who appreciates and values diverse business perspectives and discussions.

Additional requirements:

 • Candidates must have full support from their current employer;
 • Strong English reading, listening, and speaking skills are essential;
 • Written recommendations from Zafirovski Fellows are highly encouraged and will be considered. Please see a list of our Zafirovski Fellows HERE;
 • Female candidates are strongly encouraged to apply.

Optional Item: Leadership Coaching Package (priced at $ 3,000) 

This package offers one-on-one leadership coaching with a Kellogg leadership coach to maximize impact as a leader. Participants work with the coach to set personal goals and explore situation-specific leadership strategies, with coaching sessions available on-site during early mornings, lunchtimes, or evenings.

The 2024 Executive Education Programs – In-person Experience Dates 
In-person delivery sessions October 13 – November 1, 2024START: October 13 at 8:30 AMEND: November 1 at 1:00 PM Format: In-Person at Allen Center on Evanston CampusIn-Person fee includes lodging and most meal

Please visit the EDP’s official website HERE or the program’s brochure HERE for more information.

The number of scholarships available for 2024 will be determined upon receiving applications. 

How to apply?

To apply, you will need to fill-in the APPLICATION ASSESSMENT FORM, and attach the required documents within. At the end of the process, you should have submitted:

     • Completed Application Assessment Form;

     • EDP Kellogg Application Form HERE

     • CV in English (Europass or similar format);

     • High-resolution Photo;

     • Recommendation by Zafirovski Fellow (optional)

Check testimonials from Zafirovski Fellows, down bottom HERE.

Selection Process

     • Administrative pre-selection of the applications is done by Macedonia2025;

     • During the review process, candidates may be asked to submit additional documents;

     • Pre-selection of potential candidates is done by an expert commission by mid-May 2024;

     • Final selection will follow after a personal interview with Mike Zafirovski;

     • Notifying all selected candidates by the end of June 2024.

Important Note

The Call is only open to Macedonian executives and managers of companies located in Macedonia, who plan to develop their professional careers in the Republic of Macedonia and contribute to the economic development of the country.

Scholarship recipients of Macedonia2025 education programs in the previous three years are not qualified to apply. Please note that applicants from companies whose employees have not been previous scholarship recipients of this program will be prioritized. 

The Open Call for Kellogg EDP closes on April 1st, 2024.

Looking forward to YOUR application!

Posted on

Оглас за пријавување на бизнис експерти и консултанти за обука и меѓународна сертификација за дигитален експерт

Центарот за дигитална трансформација „ГоДигитал“, со поддршка од Македонија2025 објавува отворен повик за обука и меѓународна сертификација за дигитален експерт за бизнис експерти и консултанти. Сите заинтересирани бизнис експерти и консултанти (вклучително и консултантски компании) можат да се пријават за бесплатна обука и сертификација во три области:

 • е-трговија и експерт за социјални медиуми,
 • експерт за дигитална трансформација и
 • ИТ безбедност

ГоДигитал ги покрива сите трошоци за обука и меѓународна сертификација на консултантите, додека пак консултантите ќе имаат обврска за враќање на средствата за обуката кон „ГоДигитал“ во форма на консултантски услуги за микро, мали и средни претпријатија. Консултантските компании кои ќе предложат консултанти ќе имаат можност за комерцијални ангажмани на проекти во македонски микро, мали и средни компании.

Обуката ќе започне на 15.03.2024 (петок), и ќе трае во 3 турнуси од по два дена, како и практичен испит за сертификација од лиценцирана Австриска организација.

Апликантите треба да ги исполнуваат следните административни барања:

 • Физички лица граѓани на Република Македонија;
 • Најмалку 8 години работно искуство како самостоен консултант или во рамки на компанија,
 • Завршени најмалку додипломски студии,
 • Напредна компјутерска писменост,
 • Одлично познавање на англиски јазик.

Предност имаат кандидатите со искуство и сертификати во технологија, иновации и бизнис процеси.

Пријавувањето се врши преку пополнување на форма достапна подолу. Потребно е да се достават следните документи:

 • Професионална биографија;
 • Мотивациско писмо (најмногу 500 зборови);
 • Референци/сведоштва од најмалку еден претходен клиент (до 300 зборови по документ);
 • Примери (case study) за две успешно завршени консултантски работи за дигитална трансформација на бизниси (до 500 збора);

Дополнително да се достави референца од работодавач доколку пријавувањето е преку консултантска компанија.

Активноста е поддржана од Швајцарската Програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ.

Крајниот рок за апликации е петок, 01.03.2024 во 23:59.

За повеќе информации контактирајте не на: 02/3161015

Лице за контакт: Јана Крстевска (jana@macedonia2025.com)

Posted on

Натпревар „НАЈДОБАР БИЗНИС КОНЦЕПТ ЗА ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ – 2024“

Центарот за извонредност во зелени иновации, Машински Факултет – Скопје, и Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење, заедно со партнерите Македонија2025 и Халкбанк АД Скопје, и проектите GREENOVET и WBC-RRI.NET Embedding RRI во Земјите од Западен Балкан, со големо задоволство ќе го реализираат натпреварот за „НАЈДОБАР БИЗНИС КОНЦЕПТ ЗА ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ – 2024 година“ за учениците од сите средните училишта во нашата држава.

Финалниот натпревар ќе се одржи на 23.03.2024 (сабота) во просториите на Машинскиот факултет во Скопје (амфитеатар) и истиот ќе се одвива на англиски јазик. Правилата за учество на натпреварот можете да ги најдете на: https://app.box.com/s/cwtxs5a6hktry3ekgdxytfynbls19og4

Рокот за испраќање на апликациите е до 11.03.2024 (понеделник) до 24:00 часот. 

Македонија 2025 и Халкбанк ќе обезбедат пригодни награди за најдобрите тимови.

Дополнителен мотив за учество во натпреварот е наградата која е обезбедена од проектот GREENOVET преку кој за првопласираниот тим е обезбедено учество на меѓународниот натпревар за зелени иновации кој ќе се одржи во Грац, Австрија во периодот од 15-19 април 2024 година.

Posted on

OPEN CALL FOR THE LEADER PROJECT 2024: BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT TRAINING

Do you need practical knowledge to improve your business?

Do you have a business idea, but you don’t know if you are on the right path?
Learn all the steps for starting and running a successful business. Apply for the Business and Entrepreneurship Development Training – the LEADER Project.

Macedonia2025 announces an Open Call for the Business and Entrepreneurship Development Training: the LEADER Project, which will be held for the 16th time on April 15-26, 2024 in Skopje. The LEADER Project is implemented in cooperation with the Ivey Business School – Western University, which has been successfully implementing the program since 1991. This program is a ten-day Management and Business Administration (MBA) training that encourages and supports Macedonian entrepreneurs, young managers and professionals to develop local, regional or international business solutions that will create new opportunities for social and economic development.

Participants will have the opportunity to develop their business analytical skills and fully develop their business sense. In addition, participants will be able to work closely with the LEADER Project’ instructors to transform their ideas into actual businesses or to introduce innovation in the operations of their already existing businesses. No matter which group you belong to, the LEADER Project will help you get a step closer to achieving your goals!

Target Group

 • Participants up to 35 years of age
 • Entrepreneurs
 • Business leaders
 • Company owners
 • Young professionals who want to turn their business idea into reality or to progress in their career
 • Everyone interested in deepening their knowledge in the field of business and entrepreneurship.

Eligibility:

 • Excellent knowledge of the English language
  • Solid presentation and communication skills
  • Having an innovative business idea or a business with growth potential
  • Curiosity for knowledge and desire to advance one’s business idea or existing business
  • Strong drive for professional growth
  • Possibility for attendance each working day for four hours during the two-week training.

Key Benefits:

 • You will learn the skills and tools needed to properly run a business through the interactive “case study” learning method
  • You will gain valuable knowledge and skills for each stage of business development related to strategy, finance, marketing, promotion, sales and growth
  • You will be able to identify the biggest obstacles to running your business, in collaboration with the instructors
  • Candidates have access to individual mentoring sessions with one of the instructors or mentors provided by Macedonia2025.

The lectures are prepared and delivered by highly qualified instructors and mentors from the Ivey Business School – Western University in Canada.

Program Delivery Module

The Program is planned to be delivered in-person.

The Program will consist of ten (10) four-hour sessions. Each session includes one (1) case study, one (1) lecture, and one (1) hour of entrepreneurial coaching.

Date and Location:

This year the LEADER project will take place from April 15-26, 2024 .

The LEADER project lectures will take place every working day (4 hours per day) in Skopje. The exact location will be announced in due time.

Selected participants will be additionally informed on the training venue.

Application:

In order to apply, you need will need to fill-in the Application Form, and attach the required documents within. At the end of the process, you should have submitted:

 • Completed application;
  • CV in English (Europass or similar format)
  • Descriptive short biography of up to 200 words in English
  • High resolution photo

Selection Process:

 • Administrative pre-selection of the applications is done by Macedonia2025
  • During the review process, candidates may be asked to submit additional documents or attend a short interview;
  • Selection of successful candidates by expert commission by April 3, 2024;
  • Notifying all selected candidates by April 3, 2024;
  • Sending the required materials for participation latest by  April 10, 2024.

Participant’s fee:

The LEADER Project, a ten-day Management and Business Administration (MBA) training is worth 500 EUR per participant.

Participants’ co-participation fee is foreseen in the net amount of 70 EUR (taxes apply), whereas Macedonia2025 covers the remaining part.

Important Notice: Certificates will be awarded only to the participants who attend a minimum of eight days of training.

Depending on the quality of the applications received, the number of scholarships may vary from the one in previous years.

As our beneficiaries, you are expected to be involved in some of Macedonia2025’s programs and activities in the future.

After a certain period of the program completion, beneficiaries are also required to complete a survey on the impact of the training on their business or in the development of their business idea.

We look forward to receiving your applications!

Application Deadline: March 31, 2024, 23:59

Posted on

Open call for scholarships for the OHRID HI-TECH EXCELLENCE CAMP 2024

OPEN CALL FOR SCHOLARSHIPS

FOR THE

OHRID HI-TECH EXCELLENCE CAMP 2024

Application Deadline: 31.03.2024

Macedonia2025 is a non-profit, non-political organization dedicated to building strong partnerships and linkages worldwide and working together towards building a stronger nation. We represent a platform for all Macedonians around the globe to unite and join our efforts in supporting the economic and democratic growth of Macedonia.

Ohrid Hi-Tech Excellence Camp provides an opportunity for youths of Macedonian origin to further their knowledge in coding and robotics. Furthermore, participants will have the opportunity to get in touch with their roots and network with Macedonians from all over the world, in an inspiring environment by the Ohrid Lake.

Macedonia2025 announces an Open Call for Scholarships for the fourth Ohrid Hi-Tech Excellence Camp, which will take placein Ohrid, North Macedoniaon July 7-13, 2024.

Ohrid High-Tech Excellence Camp combines traditional summer fun with an exclusive opportunity to develop and practice coding, STEM, and robotics skills with peers from all over the world. Based on the specially designed STEM curriculum of the Israeli license for STEM international programs presented in over 50 countries in the world “Young Engineers” through an official representative within the territory of the Republic of North Macedonia “Young Engineers Skopje Macedonia”, children will be introduced to an interdisciplinary approach of learning Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) with use of LEGO bricks. Furthermore, the participants will learn how to program and use the FABLE components.    Participants will be challenged to innovative thinking, will need to identify a problem that people face and propose a solution through the creation of an innovative project and the presentation of the basic human skills that are necessary for the achievement of a common goal by a group of different people who need to show mutual respect and care. These aims will be achieved through the Sustainable Development Goals (SDG) of the United Nations as challenges on which participants will work together and will learn to try and not give up, to be the next generation of leaders and innovators, tackling the world’s most difficult challenges. This year (2023 – 2024), the theme of the FIRST® LEGO® League, the Educational Robotics Competition is the creative fusion of art and technology in the process of creating a Masterpiece (MASTERPIECE challenge), by finding unique solutions to real-life challenges and better communication around the world.

This Camp is also an opportunity to establish friendships, strengthen and build on native Macedonian culture, explore local nature and our cultural heritage, and experience Macedonian cuisine and specialties. 

Key Benefits

– Improve high-tech skills (coding, programming, and robotics);

– Promote greater enrollment of youth, and especially young women, from disadvantaged socio-economic backgrounds in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics);

– Establish connections and networks among young Macedonians living in Macedonia and young diaspora members, and support cross-cultural exchanges between them;

– Establish and strengthen the connection of young diaspora members with their homeland, developing their sense of giving back to our homeland/community; and

– Interact with some of the top leaders in the country and top business leaders from the country and/or abroad.

Program Content

This weeklong camp will consist of both theoretical and practical sessions that teach medium/advanced coding and robotics skills.

The training sessions will take place over the course of 5 working days (4 hours/per day). The rest of the day will be filled in with organized activities, such as cultural events, socialization, field trips to local sights, beaches, and sightseeing. Supervisors, lecturers, or volunteer chaperones, will accompany participants at all times.

Participants will be equipped with the following:

 • Interdisciplinary skills in STEM – basic and advanced STEM principles, coding, and robotics, by internationally licensed Young Engineers / Robotics & Innovation Academy;
 • Skills and abilities necessary for the 21st century, such as: Programming languages; Science and Engineering; Problem-, product-, project-based learning; Teamwork; Core leadership values; Outside the box thinking; Critical thinking; Creative thinking; Problem-solving;
 • Becoming Generations of Global Citizens who realize their power to build a better future with the use of technology

The program delivery will focus on modern, highly effective teaching and learning methods. The program curriculum will be delivered by certificated STEM lecturers. Participants will work in groups or in pairs to complete a customized project. Participants will work with exclusively available know-how for innovative learning based on a strategic plan and educational system supported by the Harvard Graduate School of Education, iCarnegie at Carnegie Mellon University, and New York State Education Department, awarded by the British Ministry of Education.

Besides the core activities of the Camp, Macedonia2025 will enrich the Program with:

●      How-those-it-works in practice: visit of an international company from authomobile industry where participants will gained insights into the highly complex and robotized production process;

●      Motivational discussions with members of the Macedonia2025 Board of Directors, with rich professional experiences and high competencies in computer science and engineering, passion for technology, and an entrepreneurial mind.

The Cultural Socialization and Networking will be comprised of the:

●      Orientation and team-building activities;

●      Networking with youths from different countries, engaging in cross-cultural learning experiences, exchanging ideas, and building networks for future international cooperation;

●      Public speaking activities that will enrich communication and increase the presentation skills of participants, as well as their creative and critical thinking;

●      Improving foreign language competencies (English/Macedonian);

●      Cultural activities and programs in partnership with the largest national music and arts festival, “Ohridsko Leto”.

Date and Location

Ohrid Hi-Tech Excellence Camp will take place on July 7-13, 2024 in Ohrid, North Macedonia. The venue (a 3+ star hotel facility) will be announced in due time.

Language of instruction

The official language of instruction is English. However, we highly encourage the use of the Macedonian language in communication outside of the classroom.

Eligibility

●      Students aged 11-15, who are interested in deepening their knowledge in the fields of coding and robotics

●      Macedonian students and those of Macedonian origin from the diaspora

●      Adequate knowledge of the English and Macedonian languages is appreciated

●      Basic knowledge of Coding, Programming and Robotics

●      Preference will be given to young individuals from economically disadvantaged backgrounds. 

Application

To apply, you need to submit a completed application (HERE) and Parent consent form (MK and EN) on the Macedonia2025 E-scholarship Platform (HERE).

The instructions and clarification for required documentation for scholarships for OHRID HI-TECH EXCELLENCE CAMP 2024 are available on the E-scholarship Platform (bottom left corner) 

Up to 20 candidates will be selected through the following selection process:

●      Administrative pre-selection of the applications by Macedonia2025

●      Selection of successful candidates by a Selection Committee

●      The selection committee will have a personal interview with the potential candidates

●      Selected candidates from the diaspora will be notified by April 2024, while candidates coming from Macedonia will be selected by May, 2024.

Note: Gender, ethnicity, and participation from different countries and regions in Macedonia will be taken into account when creating a diversified group of participants.

Participant’s fee

The scholarship fully covers all costs for the Camp.

The Camp scholarship covers classes, camp set of materials, FB accommodation, excursions, and transport costs.

As a sense of responsibility and giving back to your parent’s homeland opportunity awaits prospective participants from the diaspora: contribute a specified amount to sponsor the participation of a friend from a socially vulnerable family in Macedonia.  

Note: The organizers reserve the right to provide partial scholarships, based on individual socio-economic background. The organizers will provide for the participant’s travel arrangements from Skopje to Ohrid.

Partner organizations

●      MASIT – The Macedonian Chamber of Commerce for Information and Communication Technologies https://masit.org.mk/en/, represented by their member companies: Brainster https://brainster.co/ and ISourse http://isource.com.mk/

●      Young Engineers e² Young Engineers – Skopje, Macedonia   Young Engineers – Homepage

●      Robotics & Innovation Academy https://robotics.mk/

●      Ohridsko Leto – Cultural program partner http://ohridskoleto.com.mk/

Important Notice

Certificates for successful completion of the program will be awarded to all participants.

As our beneficiaries, you are invited to be involved in Macedonia2025’s programs and activities in the future.

After program completion, beneficiaries are required to complete a satisfaction survey and submit testimonials.

We look forward to receiving your applications!

Posted on

ПОВИК ЗА НОМИНАЦИИ ЗА ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИДОНЕС НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ДИЈАСПОРАТА за 2024 година

Македонија2025 во соработка со Кабинетот на Претседателот на Република С. Македонија

распишува

ПОВИК ЗА НОМИНАЦИИ ЗА ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИДОНЕС НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ДИЈАСПОРАТА

за 2024 година

Краен рок за доставување на номинации е 15.03.2024 година

Македонија2025 во соработка со Кабинетот на Претседателот на РС Македонија објавува повик за поднесување на иницијативи/номинации за добитници на Признанието за придонес на припадниците на дијаспората за тековната 2024 година. 

Оваа иницијатива на Македонија2025 е наменета за поединци, припадници од дијаспората, кои без оглед кога и каде се родени се нераскинлив дел од националното ткиво на македонскиот народ, како симболично признание за нивниот несебичен и континуиран ангажман и придонес во различни сфери кон родната земја.

Признанијата се доделуваат за исклучителен придонес и постигнати резултати во доменот на општествениот и/или економскиот развој, образованието, научно-истражувачките работи, уметноста, како и за особени заслуги од областа на социјалната и хуманитарната помош, или пак придонеле за подобрување на определени состојби во родната земја. 

Признанијата за придонес на припадниците на дијаспората ги доделува Претседателот на Република Северна Македонија. 

Признанијата се доделуваат во облик на повелба и плакета. 

Максималниот број на признанија кои може да се доделат во една година е (3) три.

Кој може да биде добитник/добитници на Признанијата за придонес на припадниците на дијаспората?

Добитници на признанијата се физички лица со потекло од Република Македонија кои може, но не мора да имаат македонско државјанство. 

Начин на пријавување или поднесување иницијатива/номинација 

Поднесувањето на иницијатива/номинација за Признание за придонес на припадниците на дијаспората е на посебно определен образец, објавен во рамки на повикот за Признание за придонес на припадниците на дијаспората. 

Припадниците на дијаспората – добитници на други признанија и награди доделувани од страна на Претседателот на РСМ може повторно да се номинираат за добитници на ова Признание.

Поднесувањето на иницијативата/номинацијата може да биде на македонски и/или англиски јазик. 

Образецот може да го симнете тука на МК и на ENG

Критериуми за признавање на придонесот за Признанијата за придонес на припадниците на дијаспората

Македонија2025 ги воспоставува следните критериуми за признавање на придонесот на припадниците на дијаспората:

 • Филантропија и социјално влијание: Добитникот има значаен придонес за општествени цели, добротворни организации и/или проекти за развој на заедницата во Република С. Македонија.
 • Бизнис и претприемништво: Добитникот поттикнал и постигнал значителен успех како претприемач, инвеститор или бизнис лидер, директно или индиректно придонесувајќи за растот и развојот на македонската економија.
 • Академска и истражувачка извонредност: Добитникот се истакнал во академски или истражувачки активности, придонесувајќи за унапредување на знаењата и вештините во Македонија или во регионот.
 • Лидерство и застапување: Добитникот покажал исклучителни лидерски вештини или се залагал за македонските интереси, промовирајќи ја свеста и разбирањето за Македонија и нејзиниот народ.
 • Уметност и култура: Добитникот ја промовирал македонската уметност и култура во странство или придонел за зачувување и промоција на македонското културно наследство.
 • Хуманитарна работа: Добитникот придонел во хуманитарни напори, како што се помош при катастрофи, поддршка на бегалците или иницијативи за социјална правда, во корист на Република Македонија или на други на кои им е потребна.
 • Иновации и технологија: Добитникот вовел и/или донел преку партнерство иновативни технологии, производи или услуги кои ја подобриле конкурентноста и продуктивноста на македонските бизниси или организации.

Овие критериуми не се исцрпени и може да се земат предвид дополнителни области во зависност од добиените номинации за потенцијани кандидати за добитници.

Областите за доделување на Признанијата за придонес на припадниците на дијаспората се различни категории кои се утврдуваат согласно придонесот на самото лице на кое му се доделува признанието. (пр. Признание за придонес на припадниците на дијаспората во областа на промоција на образованието за социјално ранливи категории на студенти и сл.) 

Поднесување на предлог за иницијатива/номинација за признание

Предлози за поднесување на иницијатива/номинација за признанија, можат да достават македонски и странски физички лица, организаторите на ова Признание, како и здруженија на граѓани, владини и невладини организации и асоцијации од земјава и странство. Предлози за поднесување на иницијатива/номинација на признанија за придонес на припадниците на дијаспората може да поднесат и функционери кои раководат со државните органи, како и  вработените во тие органи.

Предлозите/номинациите за доделување Признание за придонес на припадниците на дијаспоратасе доставуваат преку електронска пошта, на следнава адреса:diasporarecognition@macedonia2025.com.

Комисија за селекција на добитници на Признание за придонес на припадниците на дијаспората

Комисијата за селекција на добитници на Признание за придонес на припадниците на дијаспората се состои од претседател и членови кои ги номинира и именува Македонија2025, во соработка и координација со Кабинетот на Претседателот на РСМ.

Во комисијата членуваат индивидуи од редот на истакнати поединци и претставници од државни органи и организации, здруженија на граѓани, научни, стручни и други институции од Република Македонија, но и странство. Во комисијата постојано членство имаат по еден член од Македонија2025, Кабинетот на Претседателот и/или поранешен добитник на Признание за придонес на припадниците на дијаспората.

Постапка за избор на добитници на Признание за придонес на припадниците на дијаспората

Предлозите/номинациите за избор на добитници на признанија се доставуваат на официјалната електронска адреса на Македонија2025: diasporarecognition@macedonia2025.com

Македонија2025 врши административна проверка на документацијата, и потоа ги проследува предлозите до Комисијата за избор. Комисијата ги разгледува доставените предлози и номинации, врз основа на Правилникот за работа на Комисијата за избор и сопствена стручна основаност на седница ги разгледува и избира лицата добитници на Признанието. Комисијата има право да побара дополнителни информации од поднесувачите на предлогот. 

Во рок од 15 дена од доставувањето на документацијата за номинираните лица од организаторот на Признанието, комисијата доставува одлука за избор на лице/лица за доделување на соодветно признание на организаторот. 

Одлуката за избор на лице за добивање на Признание за придонес на припадниците на дијаспората се добива врз база на просто мнозинско гласање. 

Одлуката за избор на лице/лица за добитници на Признание за придонес на припадниците на дијаспората јавно се објавува минимум 20 дена пред настанот на доделување на истото, сé со цел да се има доволно време за спроведување на постапката за потенцијален приговор.  

Признанијата се доделуваат на посебен настан од страна на Претседателот на Република Северна Македонија.

Рок за доставување на номинации за 2024 година

Рокот за доставување на предлог номинација за доделување на Признание за придонес на припадниците на дијаспората е 15 март 2024 година (23:59) и тоа по електронски пат на следнава електронска адреса: diasporarecognition@macedonia2025.com

Непотполни номинации и номинации примени по предвидениот рок за поднесување нема да се разгледуваат. 

Повеќе за Признанието за придонес на припадниците на дијаспората  и претходните добитници на истото, можете да погледнете на  https://macedonia2025.com/award/recognition-for-diaspora-contribution/.